Кога бизнеса има нужда от коучинг. Външен или Вътрешен коуч?!

Кога бизнеса има нужда от коучинг. Външен или Вътрешен коуч?!

Понятието  COACHING е въведено като методика за личностно развитие и израстване посредством трансформиращ диалогичен процес - общуване между <коуч> и <коучванолице>.  В превод на български език думата <коуч> се превежда като <треньор>, а в понятието <коучвано лице> по аналогия се разбира <трениран/ трениращ>. Това, обаче е само буквалния превод на думата от английски на български език, но не отразява правилно нейния смисъл, който работи изключително успешно в посока подобряване на представянето на личността. Коучинг подходът може да бъде използван ефективно за решаване на разнородни казуси от всички сфери на личния живот, но е изключително успешна методика и в бизнес контекст. Като част от инструментариума за мотивиращо управление на човешките ресурси, в България КОУЧИНГ подхода    все още набира популярност и навлиза (макар и бавно) в употреба в българските компании. 

          Изследване проведено от "Лектика консулт" в началото на 2016г.,  показва, че един от много съществените ограничителни за правилното разбиране на <коучинг подхода> ,  фактори е звученето и разбирането на КОУЧ, респ. КОУЧИНГ. Българските потребители възприемат думата като чуждица и по аналогия с думата треньор, предполагат смисъла й да се свързва със спорт..... В търсене на решение на този казус, Кремена Дачова използва и въвежда в употреба термините: <КО-УЧител>, <КО-УЧеник> и  <КО-УЧебен процес>

      КО-УЧене е понятие, което Лектика консулт използва като понятен и разбираем за нас, в България еквивалент на метода коучинг.                                                                                                                                                              

            КО-УЧене е учебна методика за увеличение на ефективността на личността в личен и професионален план. Коучинг подходът изхожда от презумция, че личността има голям индивидуален потенциал. Управлението на личността като част от една общност (екип) задължително преминава първо през опознаване на този потенциал; второто необходимо условие е да се създадат условия за разгръщането и развитието на този потенциал; на трето (и не на последно) място е необходимо да се синхронизират ценностите на личността с ценностите на организацията. КО-УЧебния подход, който използваме е коучинг подход с добавени елементи на учене. Същевременно процесът не е учебен, защото са елиминирани характерни за учебния процес елементи. Липсва йерархията на отношенията в ролите ; насърчава се диалогична, а не монологична форма на общуване; търси се ефективност на комуникацията чрез изграждане на рапорт за отношенията и дневния ред за деня; излиза се от ограничението на рамката, познато като „класна стая“, презентиране, базови точки и пр.; учебен ефект се търси чрез действие, правене; насърчава се активност и креативност на участието и пр. Подходът към участниците не е като към <служители> , а като – личности. Ситуацията е нова, различна и изважда участниците от заучените модели, пред поставя освобождаване на служителите от роли и създава климат на открити отношения; извлича максимални ползи за опознаване и разгръщане на потенциала на участниците; изключително силно повлиява тяхната мотивираност; развива усещането за принадлежност към обща визия, ценности и фирмена култура, завишава рязко степента на отдаденост.

 

 

„откровеНИЕ“ е скроена по джоба на всеки - можеш да я носиш във вътрешния си джоб, в дамската си чанта или просто в куфара за “low cost” пътуване…. Няма да заема друго място освен, надявам се, в твоето сърце, няма да тежи, напротив – ще ти дава лекота и усещане за крила.."

прочети още
/div>