banner

коучинг

Работата на един коуч напомня на това вълшебство - вълшебството на случването. Случването на онова специално нещо в живота на всеки, което до момента било е само мечта. След това започват промени в живота. Мечтите се въплъщават в реалност. А резултатите понякога надминават очакванията. Като никое вълшебство коучинг подхода размества, променя, заменя налични неща с нови, неподозирани възможности и реалности. Всеки коуч, действително променя - понякога той успява да промени само ъгъла, от който виждате нещата; друг път - променя , а понякога се случва дори да променя света....

 

  • Коучът е партньор в процес, който провокира размисъл, креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал.

 Дефиниция на Международната коуч федерация (ICF)             

  • "Коучингът е разговор ориентиран към целите и представянето...

              Ако една компания иска да се възползва от споделеното знание на своите служители в пълен мащаб, ако една компания иска да расте по отношение на идеи, иновации и финансови резултати, с помощта на коучинга ще има достъп до повече знания и ще накара хората да мислят, да поемат по-голяма отговорност, да си сътрудничат повече и така да постигнат по-добри резултати“                                                              

Леда Турай - вицепрезидент на ICF

  •       „ Коучингът е система, която помага за постигане на предварително зада- дена от потребителя цел. Потребителят взаимодейства с коучъра и същевре- менно използва собствения си бекграунд – вече притежаваните от него знания, умения и навици.” 

проф. Александър Сигов

  •          „Основното, което овладяването и използането на коучинга дават на все- ки мениджър, е възможността да разкрие и да използва все по-пълно своя по- тенциал при силна мотивация и така да осигури конкурентноспособността на фирмата в европейското и световното глобално развитие. Коучингът разкрива пред мениджъра възможности да осигури всеки от подчинените му да използва максимално потенциала си за постигане целите на фирмата.” 

проф. Андреас Шобервалтер